• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2024 - Custom text here

PREVENCE HROU

zkruh

Sbor dobrovolných hasičů Proseč zakoupil sadu CD, která zábavnou kreslenou formou informuje o prevenci, chování při mimořádných situacích a mnoha dalších užitečných doporučení.

Výuková CD jsou vhodné především pro mateřské či základní školy ale i spolky a sdružení zaměřené na práci s dětmi.

V případě zájmu o zapujčení kurzů nás neváhejte kontaktovat.

kruh1

BĚŽNÁ RIZIKA

Příčiny neštěstí, prevence běžných rizik – DOMA (popáleniny, opařeniny, otravy, pořezání, poranění, pády z výšky, dušení), VENKU – JARO (jarní tání, jízda na kole, bruslích a skateboardu, zvířata, nebezpečné předměty), LÉTO (koupání, bouřky, ostatní rizika), PODZIM (dopravní výchova, podzim a příroda), ZIMA (zimní sporty, bruslení, pobyt na horách, Vánoce a Silvestr).

OSOBNÍ BEZPEČÍ

DOMA (neznámý člověk – telefon, internet, zvonek, klíče, výtah, zbraně, alkohol), Domácí násilí, Odchod z domova, VENKU (cizí lidé, správná cesta, za tmy), Šikana, Drogy, Hazardní hry, Trestná činnost.

POŽÁRY 1

Oheň, příčiny vzniku požáru, lesní požáry, největší rizika požáru, jak se chovat při požáru, kdy je možné požár uhasit, evakuace při požáru, jak přivolat pomoc, jak ohlásit požár, prevence vzniku požáru (doma, venku).

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 1

Varování před nebezpečím, sirény, Evakuace, Evakuační zavazadlo, Tísňová volání, Mimořádné události (Povodně, Vichřice, Požáry, Laviny, Únik nebezpečných látek).

RIZIKA SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Chůze po chodníku, po silnici, přecházení silnice, chování v automobilu, vidět a být viděn, jízda na kole, skateboardu a kolečkových bruslích, cestování v hromadných dopravních prostředcích, vozidla s právem přednosti v jízdě, dopravní značky, cestujeme vlakem, železniční přejezdy a rizika na železnici.

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 2

Integrovaný záchranný systém (IZS – základní a ostatní složky), Krizové řízení, Mimořádná událost, krizová situace a krizový stav, Ochrana obyvatelstva (Varování, Varovný signál – Všeobecná výstraha, Ostatní signály, Evakuace, Ukrytí, Nouzové přežití), Jak se chovat v případě mimořádných událostí?, Obecné zásady chování při vzniku mimořádných událostí, Kde můžeme získat potřebné informace?, Tísňové volání – Kam a jak volat o pomoc?, Evakuační zavazadlo, Důležité dokumenty, Zásady pro opuštění bytu, Individuální ochrana - Prostředky improvizované ochrany.

POŽÁRY 2

Základní pojmy, Ohňový trojúhelník, Hořlavost látek, Charakteristiky hořlavých látek, Výbušnost, Příčiny vzniku požárů, Největší rizika požárů, Jak postupovat v případě požáru, Hasicí přístroj, Evakuace z veřejných budov při požáru, Lesní požáry, Požáry v domácnosti, Požáry automobilů, Prevence požárů.

POVODNĚ

Typy povodní (Přirozené povodně, Zvláštní povodně, Přívalové deště a povodně, Nebezpečí přívalových povodní, Co nám řekne příroda?, Předběžná opatrnost), Nejčastější příčiny a důsledky povodní, Varování a evakuace, Stupně povodňové aktivity (Stav bdělosti, Stav pohotovosti, Stav ohrožení), Hrozba vzniku zvláštní povodně, Evakuace, Povodeň již nastala, Jak se chovat po povodni?, Jak se na povodeň připravit?, Zásady pro opuštění bytu, Evakuační zavazadlo.

HAVÁRIE

Všeobecné příčiny havárií, Dopady havárií, Základní typy havárií, Havárie s únikem nebezpečných látek, Ostatní havárie, Základní druhy nebezpečných látek, Chemické látky, Co dělat při úniku nebezpečné chemické látky?, Ropné látky, Radioaktivní látky, Co dělat při úniku radioaktivních látek? Biologické látky, nejčastější příznaky úniku nebezpečných látek. Klasifikace a označování nebezpečných látek, R-věty a S-věty, Varovné tabulky a značky. Varování a činnosti po něm, Individuální ochrana, Dekontaminace, Havárie v dopravě, Výbuch plynu, Nejčastější příčiny výbuchů a otrav, Co dělat v případě úniku plynu?

ATMOSFÉRICKÉ PORUCHY

Bouře a její doprovodné jevy, ochrana před nimi, Vítr, Hurikán, Tornádo, Blesk, Přívalový déšť, Kroupy, Typická silná bouře, Bouře na horách, Silné mrazy, kalamita, Extrémní horka a sucha.

ZEMĚTŘESENÍ, SOPEČNÁ ČINNOST, SESUVY PŮDY, LAVINY

Síla zemětřesení a způsobené škody, Makroseizmická stupnice, Richterova stupnice, Ochrana proti zemětřesení, Co dělat při zemětřesení, Co dělat po zemětřesení, Tsunami, Sopečné erupce, Sopečná činnost, Ochrana před sopkami, Sesuvy půdy, typy, ochrana, Sněhové laviny, ochrana, Zavalení, zasypání, co dělat?

TERORISMUS A JINÉ HROZBY

Typy teroristického útoku, Nejčastější formy terorismu, Ohrožení výbušnými látkami, Podezřelé předměty a poštovní zásilky, Výbuch v objektu nebo jeho okolí, Kybernetický terorismus, Nové hrozby terorismu, Jak chránit sebe a své okolí v případě teroristického útoku nebo vážného ohrožení, Obecné zásady v případě teroristického útoku nebo vážného ohrožení, Co dělat v případě anonymního oznámení o uložení bomby, výbušniny nebo výbušniny s použitím nebezpečné látky?, Co dělat při nálezu podezřelého předmětu?, Co dělat, obdržíte-li podezřelou poštovní zásilku (dopis, balíček), Co můžete udělat pro své bezpečí? (Ve škole, v práci nebo jinde ve vašem okolí, Ve veřejných prostorách) Jak je možné pomoci?, Čeho si všímat?

PŘÍRUČKA PRVNÍ POMOCI

Ukázka:

 Ukázka:

 

 

 

 

SDH Města Proseč

tel.: 469 321 116

www.sdh-prosec.cz

správce webu: Pavlína Soudková

tel.: 606 134 339

e-mail: vodickovapavlina@seznam.cz

logo mesto prosec     logo prosec